Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Informacja o rozpoczęciu szkoleń w ramach projektu pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki” w 2010

Informacja o rozpoczęciu szkoleń w ramach projektu pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki” w 2010

Szesnaście osób z gminy Żarki rozpoczęło cykl szkoleń, które w efekcie mają doprowadzić do wzmocnienia ich pozycji na rynku pracy. Zajęcia rozpoczęły się w maju. Pierwsze dwa spotkania po 5 godziny zostały przeprowadzone przez prawnika. Dotyczyły zagadnień prawa pracy oraz zasad równości kobiet i mężczyzn. Ponadto przystąpiono do realizacji spotkań z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych z elementami kreowania wizerunku, autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej. Zaplanowano w tym temacie sześć spotkań po 5 godzin. Zajęcia te odbywają się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Żarkach. Uczestnicy zajęć uczą się pokonywania barier komunikacyjnych, umiejętnego wyrażania i przyjmowania krytyki, właściwej autoprezentacji. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się czym charakteryzują się procesy komunikacji, poznają tajniki komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, poznają także metody radzenia sobie ze stresem.

- Po zakończonej rekrutacji do projektu zostało zakwalifikowanych 16 osób w wieku aktywności zawodowej korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Szkoli się 12 pań i 4 panów. Z każdym uczestnikiem szkolenia jest zawarty kontrakt socjalny – informuje Agnieszka Pala-Czyż, pracownik MGOPS w Żarkach.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych i okresowych – mówi Teresa Kowacka, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach.- Pamiętajmy,  iż zjawisko bezrobocia powoduje, że osoby czują się bezsilne i nie widzą dla siebie perspektyw, jak również nie mają pomysłu jak wyjść z zaklętego kręgu bycia bezrobotnym czy odbiorcą działań ośrodka. Dlatego niezbędne jest zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób i ich rodzin.

Dlatego w ośrodku pomocy społecznej przygotowano projekt, którego głównym celem jest poprawa dostępu do rynku pracy dla kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej. Ośrodek zamierza w 2010 r. zgodnie z projektem wydatkować na rzecz uczestników projektu kwotę 253 190,00 zł, w tym wkład własny 26 584,95 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

- Stawiamy na podniesienie lub zdobycie przez kobiety i mężczyzn kwalifikacji i kompetencji zawodowych umożliwiających wejście na rynek pracy – informuje Agnieszka Pala-Czyż, pracownik MGOPS w Żarkach.

Dlatego w harmonogramie szkolenia są również: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, kursy umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych dla 16 osób dostosowany do możliwości oraz zainteresowań uczestników, warsztaty - otwieranie działalności gospodarczej oraz gospodarstwa agroturystycznego. Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu są współfinansowane przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(Przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Agnieszka Pala)

08

CZE

2010

1186

razy

czytano