Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Konkurs na logo ,,e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim”.

Konkurs na logo ,,e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim”.

REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE LOGO ,,e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim”.
Konkurs odbywa się w ramach kampanii informacyjno – promocyjnej,, e-Myszkovia …”

Organizator:
Sputnik Software Spółka z o.o.
60-201  Poznań, ul Górecka 30

Pod Patronatem  
 • Starosty Myszkowskiego
  Łukasza Stachery
 • Burmistrza Miasta Myszkowa
  Janusza Romaniuka
 • Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy     
  Jacka Ślęczki
 • Burmistrza Miasta Żarki
  Klemensa Podlejskiego
 • Wójta Gminy Poraj
  Mariana Szczerbaka
 • Wójta Gminy Niegowa
  Krzysztofa Motyla

Termin:
10.06. 2010 r. – 30.06.2010 r. ( składanie prac do 25.06.2010 roku)

Zasięg:
Powiat Myszkowski

Cel konkursu:
Celem konkursu jest uzyskanie od uczestników projektu logo, które po profesjonalnej obróbce graficznej będzie stanowiło oficjalne logo projektu ,,e-Myszkovia…”.

Warunki uczestnictwa:
 • konkurs adresowany jest do młodzieży szkół, a w szczególności gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu  Myszkowskiego;
 • format plakatu: A4; 
 • dowolna technika graficzna lub malarska na podłożu papierowym lub w dowolnej aplikacji graficznej dostarczonej na płycie CD wraz z wydrukiem na papierze; 
 • każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę; 
 • opis autora na odwrocie pracy - imię, nazwisko i wiek autora, dokładny adres i numer telefonu; 
 • prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy  przesłać w  zaklejonym opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki wraz z kartą zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej poszczególnych urzędów lub ze strony  www.nowoczesnyurzad.pl) do dnia 25.06.2010 roku (liczy się data wpływu do urzędu ) na adres:

  Starostwo Powiatowe w Myszkowie
  42-300 Myszków ul.Pułaskiego 6
  z dopiskiem: ,,Konkurs na logo ,,e-Myszkovia”

  lub przekazać  bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie do pok. 6 (parter) do dnia 25.06.2010 roku do godz. 15 00.
Komisja konkursowa  w składzie  sześciu osób ( 1 przedstawiciel  organizatora konkursu oraz przedstawiciele  partnerów projektu wraz z  liderem projektu ) dokona oceny prac do 30.06. 2010 r. przyznając nagrodę główną (Laptop - Lenovo IdeaPad Y550) dla najlepszej pracy. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej:
 • www.nowoczesnyurzad.pl  oraz na poszczególnych stronach urzędów:
 • www.miastomyszkow.pl/
 • www.kozieglowy.pl/ser/index.php
 • www.ugporaj.pl/
 • www.umigzarki.pl/
 • www.niegowa.pl/
 • www.powiatmyszkowski.pl

Kryteria oceny:
 1. wartości projektowe: oddanie charakteru  projektu e- Myszkovia, oryginalność;
 2. wartości marketingowe: łatwość rozpoznania i zapamiętywania;
 3. wartości użytkowe: łatwa skalowalność i czytelność w różnych skalach oraz funkcjonowanie w wersji barwnej i czarno-białej, z zastrzeżeniem możliwości zmiany kolorystyki;
Laureat  konkursu zostanie zawiadomiony  o wynikach konkursu telefonicznie jak również odrębnym pismem. Decyzja  Komisji Konkursowej będzie ostateczna  i nie przysługuje od niej odwołanie. W przypadku, gdy okaże się, że osoba nie spełnia warunków niniejszego regulaminu, traci prawo do nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni kolejnego zwycięzcę.

W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z pracownikami urzędów oraz z organizatorem, osoby, które realizują  projekt e-Myszkovia  oraz członkowie Jury, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy  Kodeksu Cywilnego.

Uwagi:
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikowania wybranej pracy  konkursowej po zakończeniu konkursu bez wypłacania honorariów autorskich, oraz do zmiany kolorystyki pracy.
Prawa autorskie  przechodzą na  organizatora.
Koszt przesyłki pokrywa uczestnik.
Koszt przejazdu po odbiór nagrody pokrywa uczestnik.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu w dowolnym momencie oraz do zmiany nagrody na równoważną w przypadku niedostępności na rynku wymienionego modelu (Laptop - Lenovo IdeaPad Y550).
Nieodłącznym elementem regulaminu jest poprawnie wypełniona karta zgłoszenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Koordynator Główny Projektu –Magdalena Ciuk  tel. 315 91 74 lub e - mail: e-myszkovia@powiatmyszkowski.pl

09

CZE

2010

976

razy

czytano