Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI nr RGK i I /763/04/10z dnia 02.06. 2010r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI nr RGK i I /763/04/10z dnia 02.06. 2010r.

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4  ustawy z dn. 14.06.1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego / Dz.U. z 2000r  Nr 98  poz. 1071 z późniejszymi zmianami oraz art. 73 ust.1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr  199 poz. 1227)


ZAWIADAMIAM

że w dniu 02.06.2010r.  zostało wszczęte na żądanie  Referatu Pozyskiwania Środków Europejskich  I Krajowych   przy UMiG  Żarki  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego   na ;  

•     przebudowie ulicy Marszałka  Piłsudskiego   w Żarkach  .

Przedsięwzięcie to zlokalizowane będzie  w miejscowości Żarki   na działce  o
nr geod. D- 2246 .

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest przebudowa  drogi gminnej   nr ewidencyjny  651075  S  ( ul. Marszałka  Piłsudskiego   w Żarkach  )  na odcinku od km 0,0+00,00 do km 0 +310,46 .
    
Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia  jest  Gmina Żarki .

W oparciu o art. 35 § 5 K.P.A. w związku z art. 64 ust. 2 ww. ustawy  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w   ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w  przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami przedłożonymi w ramach złożonego wniosku o uzyskanie ww. decyzji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Żarkach  w pok. 5  i mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na tablicach  ogłoszeń  na terenie miasta w miejscu planowanego przedsięwzięcia  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i gminy w Żarkach.

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz
mgr Klemens PODLEJSKI

 

10

CZE

2010

914

razy

czytano