Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Nabór na rachmistrza spisowego Powszechny Spis Rolny 2010 r.

Nabór na rachmistrza spisowego Powszechny Spis Rolny 2010 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki, Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Na podstawie art. 13 ust.4 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Żarki.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:
1) mieć ukończone 18 lat,
2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie (preferowane rolnicze, geodezyjne lub ekonomiczne), wskazane jest, aby kandydat na rachmistrza posiadał wiedzę z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,
3) zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gminy Żarki,
4) być w pełni sprawny fizycznie ze względu na specyfikę pracy,
5) posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady,

6) być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas prowadzenia rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,

7) posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera,

8) być obeznany z funkcjonowaniem systemu GPS oraz umiejętność praktycznego wykorzystania map cyfrowych,
Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:
1) list motywacyjny, CV, w tym telefon kontaktowy oraz adres e-mail,
2) kserokopie dyplomów/świadectw potwierdzających wykształcenie,
3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe),
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach na potrzeby niniejszego postępowania rekrutacyjnego.


Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do 16 czerwca 2010 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na rachmistrzów spisowych do powszechnego spisu rolnego 2010 r.""

Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu oraz złożyć przyrzeczenie. Za wykonane prace spisowe rachmistrz otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy-zlecenia.
Rachmistrz będzie wykonywał prace spisowe w okresie 9- 23 sierpnia 2010 r. (obchód przedspisowy) oraz 8 września - 31 października 2010 r. (spis CAPI).


Na 3 dniowym szkoleniu w miesiącu lipcu kandydaci poznają metodologię i zasady organizacji spisu. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand-held. Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona została według odrębnych zasad. Rachmistrz spisowy przed rozpoczęciem spisywania zostanie pouczony o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.

Na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych rachmistrzów dla gminy Żarki ustalono liczbę 6 kandydatów (oraz 2 osoby rezerwowe).

14

CZE

2010

899

razy

czytano