Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI Nr RGKI/763/04/2010 z dnia 18.06.2010r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI Nr RGKI/763/04/2010 z dnia 18.06.2010r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dn. 14.06.1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U. 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)

Zawiadamiam

że w dniu 18.06.2010r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia pn:

„Przebudowa ul. Marszałka Piłsudskiego w Żarkach   (droga nr D-2246)”

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na terenie miasta w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy w Żarkach.

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                   BURMISTRZ
                             KLEMENS PODLEJSKI

21

CZE

2010

1097

razy

czytano