Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej - 30 czerwca, wspólna komisja - 28 czerwca - Zaproszenia.

Sesja Rady Miejskiej - 30 czerwca, wspólna komisja - 28 czerwca - Zaproszenia.

Poniżej dwa zaproszenia wraz z porządkiem obrad.


Postanowienie Nr XXXIX/2010 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie: zwołania XXXIX sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.z 2001r, Nr 142,poz.1591ze zm/- p o s t a n a w i a m:

I. Zwołać na dzień  30 czerwca 2010r godzinie 9.00 w sali narad UMIG Żarki XXXIX sesję Rady Miejskiej w Żarkach z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
o    wręczenie uczennicy  Zespołu Szkół w Żarkach Magdalenie Ujma Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Żarki,
o    wręczenie  Krzyży  Czynu Zbrojnego
2.    Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.    Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
5.    Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym i sprawozdanie z realizacji uchwał.
6.    Uchwalenie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020 dla gminy Żarki
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Żarki do projektu pn. "Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów".
8.    Uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości Żarki
9.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żarki za okres pierwszego półrocza roku budżetowego
10.    Uchwalenie zmian w budżecie gminy
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Partnerstwo Północnej Jury w Janowie
12.    Uchwalenie Statutu SPZOZ Żarki
13.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych
14.    Uchwalenie zmian w uchwale Nr XVIII/138/2008 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 26 sierpnia 2008 r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żarki na lata 2008-2013.
15.    Sprawy różne, bieżące
16.    Interpelacje i wnioski    
17.    Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Żarkach


Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnej komisji

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tj.z 2001 r,Nr 142,poz.1591 ze zm/-zwołuję na dzień 28 czerwca 2010 r o godzinie 10.00. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Żarki wspólne posiedzenie komisji Rady

Porządek posiedzenia:

I. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1.    Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020 dla gminy Żarki
2.    Przystąpienia gminy Żarki do projektu pn. "Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów".
3.    Planu Odnowy Miejscowości Żarki
4.    Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żarki za okres pierwszego półrocza roku budżetowego
5.    Zmian w budżecie gminy
6.    Wyrażenia zgody na przesunięcie terminu spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Partnerstwo Północnej Jury w Janowie
7.    Statutu SPZOZ Żarki
8.    Udzielenia bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych
9.    Zmiany uchwały Nr XVIII/138/2008 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 26 sierpnia 2008 r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żarki na lata 2008-2013.
II. Sprawy różne, bieżące: informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o likwidacji skutków lokalnych podtopień na terenie gminy.

23

CZE

2010

1191

razy

czytano