Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Bezpłatne kompleksowe szkolenia dla rolników umożliwiające podjęcie zatrudnienia poza sektorem rolniczym – rekrutacja do 29 października 2010 r.

Bezpłatne kompleksowe szkolenia dla rolników umożliwiające podjęcie zatrudnienia poza sektorem rolniczym – rekrutacja do 29 października 2010 r.

Agroturystyka, pracownik biurowo-administracyjny, przedstawiciel handlowy to propozycje nowych zawodów dla rolników, którzy chcą podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Projekt pt. „Grunt to kwalifikacje” zakłada przeprowadzenie kompleksowych szkoleń dla rolników umożliwiające podjęcie zatrudnienia poza sektorem rolniczym’’, realizowany w ramach poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest realizowany przez Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne „PRYM”

Głównym celem projektu jest ułatwienie podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolniczym 80 rolnikom i domownikom poprzez wyposażenie ich w odpowiednie kwalifikacje i umiejętności

W ramach projektu:
- 30 osób zostanie objętych szkoleniem Prawne, księgowe i sanitarne wymogi założenia i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. W ramach tego bloku tematycznego jego uczestnicy zapoznani zostaną z kompleksową wiedzą dotyczącą otwarcia i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. Blok wzbogacony zostanie o szkolenie z zakresu nauki języka angielskiego, zwieńczone międzynarodowym egzaminem językowym. 

- 30 osób zostanie objętych szkoleniem Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy. Szkolenie zakłada przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy administracyjno-biurowej w szeroko rozumianym sektorze usług, np. związanym z obsługą ruchu turystycznego. W ramach tego bloku zrealizowany zostanie również kompleksowy kurs z zakresu obsługi komputera i pakietu biurowego MS Office, zakończony międzynarodowym egzaminem komputerowym.

- 20 osób zostanie objętych szkoleniem Przedstawiciel handlowy. W ramach bloku uczestnikom przekazana zostanie wiedza i umiejętności niezbędne w pracy handlowca. Szkolenie poszerzone będzie o część teoretyczną i praktyczną kursu prawa jazdy kat. B, zakończonego egzaminem państwowym.

Dodatkowo każdy z uczestników projektu otrzyma bezpłatnie komplet podręczników, pomocy multimedialnych, materiałów promocyjnych i biurowych oraz zostanie ubezpieczony na czas trwania szkoleń w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdemu uczestnikowi przysługiwać będzie również zwrot kosztów dojazdu na szkolenia (tam i powrót).

Projekt jest skierowany do 80 rolników ubezpieczonych w KRUS lub ich domowników (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), zamieszkujących w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich lub w miastach do 25 tys. mieszkańców na terenie powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego, którzy wykonują działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składają oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników:
- rolnikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia;

- domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, która: ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy;

Pierwszeństwo udziału w projekcie przypadnie osobom: posiadającym dochód nie wyższy niż 1000 zł brutto/m-c w przeliczeniu na jednego członka rodziny (za okres 6 m-cy poprzedzających złożenie dokumentów aplikacyjnych),  posiadającym wykształcenie nie wyższe niż średnie,

O miejscu na liście osób dopuszczonych do udziału w projekcie decydować będzie, kolejno: spełnienie łącznie dwóch z ww. kryteriów, jednego z ww. kryteriów + złożenie kompletu dokumentów aplikacyjnych w terminie rekrutacji.
Nie wyklucza to osób nie spełniających żadnego z dodatkowych dwóch kryteriów z możliwości udziału w projekcie, jednakże kolejność zgłoszeń będzie drugorzędnym kryterium naboru.


UWAGA !!! W szkoleniach nie może wziąć udziału:

- Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło lub innych umów regulowanych Kodeksem Pracy bądź Kodeksem Cywilnym.

- Student / studentka studiów dziennych lub osoba kształcąca się w systemie dziennym w szkole dla osób dorosłych.

- Osoba posiadająca zarejestrowaną działalność gospodarczą.

- Osoba ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

- Osoba posiadająca ustalone prawo do emerytury.

- Osoba zarejestrowana jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla jej miejsca zameldowania stałego lub czasowego.

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie w okresie od 02 sierpnia 2010r do 29 października 2010r.

Aby wziąć udział w szkoleniu w ramach projektu „GRUNT TO KWALIFIKACJE - kompleksowe szkolenia dla rolników umożliwiające podjęcie zatrudnienia poza sektorem rolniczym” należy dostarczyć osobiście do Biura Projektu komplet dokumentów:

1) Wypełnioną deklarację uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wzięcia udziału w projekcie,
2) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem* kserokopię dowodu osobistego,
3) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem* kserokopię świadectwa / dyplomu ostatniej ukończonej szkoły / uczelni,
4) Oświadczenia o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej      

* przez potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu należy rozumieć kserokopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” poświadczoną własnoręcznym czytelnym podpisem (imię i nazwisko) i opatrzoną aktualną datą

UWAGA !!!     Złożyć można tylko i wyłącznie komplet dokumentów aplikacyjnych.
Niekompletna dokumentacja nie będzie przyjmowana.  Druki dokumentów są do pobrania w zakładce  „Pliki do pobrania” na stronie http://www.cseprym.pl/aktualnosci-grunt-to-kwalifikacje/strona-2

W zakładce „Pliki do pobrania” znajdują się również dwa dokumenty: Regulamin uczestnictwa w projekcie  i Ogólne zasady rekrutacji do projektu  z których treścią należy bezwzględnie się zapoznać

Informacje i zapisy:

Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne „PRYM” Dom Rzemiosła ul. Kościuszki 97 42-300 Myszków pokój nr 4 (parter) tel.  (34) 313 03 69 fax. (34) 785 71 08 e-mail: biurom@cseprym.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek: 10.30 - 17.00 Wtorek: 10.30 - 17.00 Środa: 08.30 - 15.00 Czwartek: 08.30 - 15.00 Piątek: nieczynne

Informacje ze strony: http://www.cseprym.pl/aktualnosci-grunt-to-kwalifikacje/strona-2

12

SIE

2010

1090

razy

czytano