Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Bonifikata z tytułu niedostarczonej energii elektrycznej za okres styczeń – luty 2010r.

Bonifikata z tytułu niedostarczonej energii elektrycznej za okres styczeń – luty 2010r.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Myszkowie Magdalena Kos przedstawia poniżej  informację na temat przysługujących konsumentom uprawnień w  związku z pismem z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myszkowie dotyczącego braku udzielania bonifikat i wypłaty odszkodowań odbiorcom energii elektrycznej w związku z awariami w zasilaniu oraz dostarczaniu zasilania do odbiorców na terenie Małopolski i Śląska w okresie styczeń – luty 2010r. przez ENION S.A. w Krakowie,

Na podstawie § 37 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią eklektyczną (Dz.U. 2007, nr 128, poz. 895, ze zm.), odbiorcom energii elektrycznej za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej przysługuje bonifikata w wysokości pięciokrotności ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy Prawo energetyczne, za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej. Ilość niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała miejsce przerwa w jej dostarczaniu, ustala się na podstawie poboru tej energii w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia, z uwzględnieniem dopuszczalnych przerw określonych
w umowie lub odrębnych przepisach.

Wniosek o bonifikatę z tytułu niedostarczonej energii elektrycznej należy złożyć do sprzedawcy energii elektrycznej, czyli do ENION Energia Sp. z o.o., z którym odbiorca posiada zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową.  Zgodnie z § 39 ust. 2 ww. rozporządzenia przedsiębiorca ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku odbiorcy o bonifikatę za niedotrzymanie parametrów jakościowych obsługi odbiorców oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej. Termin 30 dni powinien być liczony od dnia złożenia wniosku do ENION Energia. Gdyby przedsiębiorstwo nie uznało roszczeń odbiorcy, właściwym organem do rozstrzygnięcia sporu z tytułu umów cywilnoprawnych jest sąd powszechny. Także sąd jest władny rozstrzygnąć czy występujące w konkretnym przypadku okoliczności mogą być zakwalifikowane jako działanie tzw. „siły wyższej”.

Oprócz bonifikat odbiorcy mogą zwracać się do przedsiębiorstwa energetycznego o wypłacenie odszkodowań za szkody powstałe w wyniku braku zasilania energią. Przedsiębiorstwo energetyczne odpowiada za szkodę wyrządzoną odbiorcy końcowemu na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa cywilnego. Oznacza to, że na odbiorcy ciąży obowiązek wykazania związku przyczynowego pomiędzy szkodą, jakiej doznał, a nienależytym wykonaniem umowy przez dostawcę energii. Adresatem ewentualnych roszczeń w tym zakresie powinien być właściciel sieci dystrybucyjnej tj. ENION S.A. Jeżeli przedsiębiorstwo nie chce wypłacić żądanego odszkodowania odbiorca może złożyć pozew do sądu powszechnego.

Odbiorcy, którzy ponieśli straty na skutek awarii, jaka zdarzyła się po 11 marca 2010r., mają jeszcze jedno narzędzie. W tym dniu zaczęły obowiązywać nowe zasady odpowiedzialności za straty ( nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne – Dz.U. Nr 21, poz. 104). Dotyczą one wyłącznie sytuacji, w których wyraźnie zawinił operator, czyli do wyłączeń doszło z powodu jego działań lub zaniedbań. Odbiorca indywidualny może otrzymać rekompensatę w maksymalnej wysokości 5 tys. zł (dla przedsiębiorców nie ma określonego limitu szkód). Jaka finalnie będzie jej wysokość, zależy od liczby użytkowników systemu, których dotknęła awaria. Gdy zgłoszone kwoty przekroczą limit przewidziany na daną liczbę odbiorców, rekompensaty zostaną proporcjonalnie zmniejszone. Operator nie poniesie natomiast odpowiedzialności, gdy kwota będzie niższa niż 100 zł. Na złożenie wniosku
o rekompensatę odbiorca ma 180 dni, liczonych od dnia, w którym awarię usunięto. Trzeba w nim uzasadnić i udowodnić poniesione szkody.

Przydatne adresy:
ENION Energia Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
ENION S.A. Oddział Częstochowa, ul. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa
ENION S.A. Oddział Zakład Energetyczny Rejon Dystrybucji Terenowe Biuro Handlowe 42-300 Myszków, ul. Jana Pawła II
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Starostwo Powiatowe w Myszkowie
ul. Pułaskiego 6   42-300 Myszków

13

SIE

2010

1232

razy

czytano