Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zarządzenie nr 45/2010 Burmistrz Miasta i Gminy Żarki z dnia 31.08.2010 roku

Zarządzenie nr 45/2010 Burmistrz Miasta i Gminy Żarki z dnia 31.08.2010 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Uwaga!!
Pkt. 3 ogłoszenia stanowiącego załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie.
3. Na realizację tego zadania przeznacza się kwotę 9.000,00 zł. z budżetu Gminy Żarki, w rozdziale – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII/231/2009 z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie programu współpracy gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku zarządzam co następuje:

§1
 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Żarki w roku 2010 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 2. Celem zadania jest wspieranie realizacji zadań publicznych i powierzanie realizacji zadań publicznych z  zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 3. Wzór ogłoszenia, które ukaże się w prasie lokalnej stanowi załącznik nr l do zarządzenia
§2.
Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, które będą realizowane do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§3.
Na realizację zadań ujętych w § l przeznacza się kwotę 9.000,00 zł z budżetu gminy Żarki, w rozdziale – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

§4.
Do konkursu mogą przystąpić organizacje oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust .3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  
(Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.) prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem. § 5 Ustala się następujące zasady przyznawania dotacji:
 1. Dotacje na realizację zadania określonego w §1 zostaną przyznane podmiotom, które złożą najkorzystniejsze oferty jego realizacji
 2. Oferty zostaną ocenione przez powołaną zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki komisję konkursową
 3. Oferty muszą być zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowny o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( DZ. U. Nr 264 poz. 2207)

                                                                       § 6.
Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 1. Merytoryczna wartość oferty oraz jej zbieżność z celami zadania
 2. Możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę
 3. Przestawiona kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
 4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania, udział środków własnych oferenta oraz pochodzących z innych źródeł niż budżet gminy
 5. Dotychczasowa współpraca z samorządem, opinie i rekomendacje
 6. Analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia dotacji na realizację zadań z lat ubiegłych
§7
 1. Termin składania ofert upływa w dniu 30 września 2010 roku, godzina 10.00.
 2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach, opatrzonej nazwą podmiotu oraz dopiskiem „ Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych„ w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach ul Kościuszki 15/17
 3. Oferty niekompletne - złożone po terminie nie będą rozpatrywane
§8
 1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej
 2. O wynikach konkursu oferenci informowani są pisemnie.
§9
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

02

WRZ

2010

1004

razy

czytano