Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej - 29 października, godz. 9.00.

Sesja Rady Miejskiej - 29 października, godz. 9.00.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XLII sesji Rady Miejskiej w Żarkach w dniu 29 października 2010 r. o godzinie 9.00 w sali narad UMiG Żarki.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym 
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym i sprawozdanie z realizacji uchwał.
 6. Przyjęcie "Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Żarki na lata 2010-2013",
 7. Uchwalenie zmian w budżecie gminy
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2011 r
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r,
 10. Podjęcie  uchwały w sprawie  zwolnień z podatku od nieruchomości w 2011r,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad  ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ceny 1 m³ ścieków dowożonych do zlewni przez wozy asenizacyjne
 14. Sprawy różne,bieżące
 15. Interpelacje i wnioski
 16. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Żarkach

21

PAŹ

2010

1028

razy

czytano