Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Oferta organizacji pozarządowych na tzw. „małą dotację pozakonkursową”

Oferta organizacji pozarządowych na tzw. „małą dotację pozakonkursową”


Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  Nr. 96 poz. 873 ze zmianami) Gmina Żarki może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Kwota dofinansowania lub finansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym w  załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku (Dz. U.
Nr 264, poz. 2207).
W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:
•    tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki,
•    stronie internetowej www.umigzarki.pl,
•    Biuletynie Informacji Publicznej.
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po upływie tego terminu i rozpatrzeniu uwag zawierana jest umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.

W danym roku kalendarzowym kwota środków finansowych przekazanych z budżetu gminy danej organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ww. ustawy na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych grantów nie może przekroczyć 20 000 złotych.

W załączeniu oferta:
1.    „KS KOTOWICE”
2.    UKS „LIDER”
3.    LKS „ZIELONI” Żarki

(przygotowała: Agnieszka Skorupa podins. ds. księgowości budżetowej)

15

LIS

2010

1120

razy

czytano