Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Pamiętajmy o usuwaniu śniegu – przypomina Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Pamiętajmy o usuwaniu śniegu – przypomina Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pózn. zm.).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalęgający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących sie na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych
z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego musza być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu
budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywna nie mniejsza ni 100 stawek dziennych, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane). W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożenia, zwracam sie do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Robert Dziwinski
Warszawa, 29 listopada 2010 r.
 

03

GRU

2010

890

razy

czytano