Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 30.12.2010 roku

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 30.12.2010 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku”.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i § 4 Uchwały nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1.
Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku”.

§ 2.
Treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych wraz z określeniem sposobu ich przeprowadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Formularz konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku”, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5.
Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

30

GRU

2010

977

razy

czytano