Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wystartował o środki unijne.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wystartował o środki unijne.

Jest szansa na to, że 11 osób bezrobotnych z terenu gminy Żarki zostanie objętych wsparciem w ramach projektu pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki.” Wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach przeszedł pozytywną ocenę formalną.

- Projekt został złożony jeszcze w grudniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – informuje Teresa Kowacka, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach.

Ośrodek zamierza w 2011 r. zgodnie z projektem wydatkować na rzecz uczestników projektu kwotę 192 876,00 zł, w tym wkład własny 20 251,98 zł.
- Stawiamy na podniesienie lub zdobycie przez kobiety i mężczyzn kwalifikacji i kompetencji zawodowych umożliwiających wejście na rynek pracy – informuje Agnieszka Pala-Czyż, pracownik MGOPS w Żarkach. - Zamierzamy wzmacniać umiejętności społeczne wymagane na rynku pracy wśród kobiet z zakresu autoprezentacji i mężczyzn z zakresu komunikacji interpersonalnej. Celem jest także wzmocnienie potencjału osobowościowego poprzez zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne siły.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 11 osób w wieku aktywności zawodowej korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu wezmą udział w następujących spotkaniach, szkoleniach i warsztatach:

- trening kompetencji i umiejętności społecznych, w tym umiejętności pokonywania barier komunikacyjnych, umiejętnego wyrażania i przyjmowania krytyki, autoprezentacji
- warsztaty radzenia sobie ze stresem, zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne siły
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
- kursy umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych dostosowane do możliwości oraz zainteresowań uczestników, czas trwania ok. 4 miesiące,
- seminaria: z równości szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym,  „Jak być rodzicem”, „Poznaj swoje prawa”, z profilaktyki uzależnień
- kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej

- Skierowanie na szkolenia zawodowe zostanie poprzedzone analizą lokalnego rynku pracy. Oferta kursów zawodowych jest uzależniona od bieżących potrzeb uczestników. Zostaną przeszkoleni w takich kierunkach, jakie ich interesują i w jakich mają szansę na znalezienie pracy  - wyjaśnia Teresa Kowacka.

Z danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż na dzień 30 września  2010 r. z pomocy skorzystało 620 osób w tym 304 kobiet i 316 mężczyzn. Wśród powodów przyznawania świadczeń przeważały: bezrobocie 95 rodzin (kobiet 149 i mężczyzn 164), niepełnosprawność 123 rodzin (kobiet 123 i mężczyzn153), długotrwała choroba 145 rodzin (kobiet 163, mężczyzn 172). Z powyższych danych wnioskować można, że przyczyną pozostawania bezrobotnym jest długotrwałe pozostawanie bez pracy, brak kwalifikacji, brak doświadczenia. Ilu jest bezrobotnych? Niestety, powiat myszkowski ma jedną z najwyższych w województwie śląskim.  Stopa bezrobocia według  PUP w Myszkowie wynosiła 18,7% stan na wrzesień 2010 r.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

18

STY

2011

890

razy

czytano