Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zmiana studium – sprawdź przeznaczenie swojej działki.

Zmiana studium – sprawdź przeznaczenie swojej działki.

Od 14 lutego do 25 marca w Referacie Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego zostanie wyłożony projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żarki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do tego projektu.

- Z projektem studium można się zapoznać w pokoju nr 12  w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 10.00  do 14.00 oraz we wtorki od 11.00 do 16.00 – zaprasza Anna Kowacka, inspektor w Referacie  Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami  przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 24 marca 2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki, 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17, pok. nr 19 o godzinie 15.30.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi do projektu zmiany Studium należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2011 r.

31

STY

2011

980

razy

czytano