Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zarządzenie nr 7/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 7 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 7/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 7 lutego 2011 roku

Poniżej pełna treść zarządzenia
Zarządzenie nr 7/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 11 ust l  i ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873; ze zm.)

zarządzam co następuje:
                                                       
                                                     §1
1.    Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Gminy Żarki w roku 2011 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.
2.    Celem zadania jest wspieranie realizacji zadań publicznych i powierzanie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, umożliwiające powszechny dostęp i uczestnictwo mieszkańców gminy w formach aktywności fizycznej na terenie Gminy Żarki.
3.    Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr l do zarządzenia.

                                                     §2.
Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:
1)    w Biuletynie Informacji Publicznej,
2)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki,
3)    na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

                                                    § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi finansowo-budżetowemu.

                                                     §4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

07

LUT

2011

1188

razy

czytano