Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej - 25 luty, godz. 9.00

Sesja Rady Miejskiej - 25 luty, godz. 9.00

Zapraszam do wzięcia udziału w V sesji Rady Miejskiej w Żarkach,w dniu 25 lutego 2011r.  godz. 9.00 w sali narad UMiG Żarki.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym oraz  sprawozdanie z realizacji uchwał
 5. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Ustalenie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
 7. Przyjęcie Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 8. Uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w  latach 2011-2016
 9. Uchwalenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Żarki
 10. Uchwalenie zmian w uchwale Nr XVIII/138/2008 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 26 sierpnia 2008 r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żarki na lata 2008-2013.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa gatunku kasztanowiec biały ,rosnącego w Żarkach na działce nr geod.1211/cmentarz parafialny/
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP Przybynów na zakup i karosację samochodu strażackiego
 13. Uchwalenie zmian w budżecie gminy
 14. Interpelacje i wnioski radnych 
 15. Sprawy różne,bieżące
 16. Zamknięcie obrad V sesji Rady Miejskiej w Żarkach


Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Nowak

21

LUT

2011

813

razy

czytano