Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Otwarty konkurs ofert - rozwój sportu na terenie gminy Żarki.

Otwarty konkurs ofert - rozwój sportu na terenie gminy Żarki.

Poniżej pełna treść zarządzenia:

Zarządzenie nr 11/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanych do klubów sportowych działających na obszarze Gminy Żarki, na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2011.


Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i § 4 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 3 Uchwały  Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku.

zarządzam co następuje:

§ 1
1.    Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Żarki w 2011 roku.
2.    Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2

1.    Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
1)    w Biuletynie Informacji Publicznej oraz,
2)    w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń oraz,
3)    na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

23

LUT

2011

942

razy

czytano