Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Obowiązkowa tabliczka z numerem porządkowym na nieruchomości.

Obowiązkowa tabliczka z numerem porządkowym na nieruchomości.Przypominamy, iż obowiązkiem nie tylko właścicieli budynków, ale także właścicieli ogrodzonych działek niezabudowanych, jest umieszczanie na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywanie ich w należytym stanie. Kwestie numeracji nieruchomości reguluje ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r2 Nr 40, poz. 2027, z późn. zm.).

Tabliczkę z numerem powinni umieszczać na swoich działkach nie tylko właściciele nieruchomości zabudowanych, ale i właściciele nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Oznaczanie nieruchomości następuje z urzędu lub na wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, a o oznaczeniu nieruchomości właściwy organ gminy zawiadamia na piśmie właściciela nieruchomości. Właściciel lub zarządca nieruchomości są obowiązani w terminie dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym, umieścić (na budynku lub ogrodzeniu) w widocznym miejscu tabliczkę z wyraźnym numerem nieruchomości.

Tabliczka z numerem porządkowym nieruchomości powinna być umieszczona w widocznym miejscu (na budynku lub na ogrodzeniu nieruchomości). Jeżeli budynek jest położony w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od ulicy, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się również na ogrodzeniu. Jak wynika z innych przepisów, tabliczka a numerem porządkowym powinna być też oświetlona.

Za niedopełnienie opisanych wyżej wymagań grożą określone kary. Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756, z późn. zm.), kto będąc właścicielem, zarządcą, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Informacja ze strony http://www.minigo.pl/index.php/article/show/id/207

08

MAR

2011

1126

razy

czytano