Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Kandydaci na ławników - zgłoszenia do 30 czerwca

Kandydaci na ławników - zgłoszenia do 30 czerwca

    Rada Miejska w Żarkach informuje, że w dniu 31 grudnia 2011 roku upływa kadencja ławników Sądu Rejonowego w Myszkowie oraz Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie  ustaliło liczbę ławników do wyboru przez Radę na kadencję 2012-2015.

Na nową kadencję z terenu gminy Żarki należy zgłosić 2 ławników do Sądu Rejonowego w Myszkowie w tym 1 do Sądu Pracy oraz 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Kandydatem  na ławnika może być ten, kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)      jest nieskazitelnego charakteru,

3)      ukończył 30 lat a nie przekroczył 70 lat,

4)       jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)       jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,

6)       posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 Kto nie może kandydować:

1)         osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)         osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)         adwokaci i aplikanci adwokaccy,

4)         radcy prawni i aplikanci radcowscy,

5)         duchowni,

6)         żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

7)         funkcjonariusze Służby Więziennej,

8)         funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

9)         radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

  Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

 Prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje :     

1)   prezesom sądów,

2)   stowarzyszeniom, organizacjom związkowym, organizacjom pracodawców oraz innym organizacjom zarejestrowanym na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,

3)   co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Żarki,

Karty zgłoszenia są do pobrania w pokoju Nr 23  w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki /wzór karty poniżej/.

Do karty zgłoszenia  kandydat ma obowiązek załączyć:

1)   3 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

2)    informację z Krajowego Rejestru Karnego,

3)    oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika

5) dodatkowo do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane przez zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2012 – 2015 w pokoju Nr 23 w UMIG Żarki w terminie do dnia  30 czerwca 2011 r

 Podstawa prawna : ustawa z dnia 27 lipca 2001 r-prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U.z 2001 r,Nr 98,poz.1070 ze zm/.

 Przewodnicząca Rady Miejskiej Stanisława Nowak

W załączeniu wzór karty zgłoszenia    

                                                                                                                  

03

CZE

2011

980

razy

czytano