Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie

Monika Radosz została wybrana w dniu 29 czerwca przewodniczącą zespołu powołanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej.

W lutym została podjęta uchwała w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie wraz regulaminem działania. W czerwcu burmistrz na podstawie zarządzenia powołał skład zespołu w składzie: Jaworska Ewa – przedstawiciel Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Żarkach, Radosz Monika – przedstawiciel Miejsko – Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarkach, Polak Gertruda – przedstawiciel placówek oświatowych, Jacek Motylewski – przedstawiciel policji, Froncisz – Słowik Agata – przedstawiciel Zespołu Kuratorów przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie, Morawiec Agnieszka – przedstawiciel SP ZOZ
  
Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Powoływanie zespołów interdyscyplinarnych wynika z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

- Do zadań zespołu w gminie Żarki należy budowanie  lokalnego  systemu  jakości  opieki  i wsparcia  dla  rodziny  i dziecka  zgodnie  z zapisami  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – wyjaśnia Monika Radosz.

Zadania Zespołu realizowane są przede wszystkim przez inicjowanie  przedsięwzięć  mających  na  celu  zwiększenie  skuteczności  działań  związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, współdziałanie  z jednostkami  organizacyjnymi  oraz  innymi  podmiotami  przy  opracowywaniu  i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

(przygotowanie i fot. Katarzyna Kulińska-Pluta)

04

LIP

2011

1164

razy

czytano