Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zarządzenie nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 14 lipca 2011 roku

Zarządzenie nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 14 lipca 2011 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Żarki.

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust l i 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały nr IV/22/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie Programu współpracy gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku, zarządzam co następuje:

 

§1.

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyznając kwotę 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych) Ludowemu Klubowi Sportowemu „Zieloni” Żarki na realizację zadania pn. „Turnieje Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żarki”.

 

§2.

Wykonanie powierza się Skarbnikowi Gminy

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

15

LIP

2011

1046

razy

czytano