Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zarządzenie Nr 71/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 12.10.2011 roku

Zarządzenie Nr 71/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 12.10.2011 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku”.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i § 4 Uchwały nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku”.

 

§ 2.

Treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych wraz z określeniem sposobu ich przeprowadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Formularz konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku”, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 5.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.


14

PAŹ

2011

937

razy

czytano