Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Żarkach - 26 października, godz. 9.00

Sesja Rady Miejskiej w Żarkach - 26 października, godz. 9.00

Zapraszam do wzięcia udziału w XII sesji Rady Miejskiej w Żarkach,która odbędzie się w dniu  26.10. 2011o godz.9.00 w sali narad UMiG Żarki.

Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym oraz  sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzedniej sesji
5. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina Żarki.
7. Uchwalenie zmian w budżecie gminy.
8. Uchwalenie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2018
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń  infrastruktury technicznej
10. Wybory ławników na kadencję 2012-2015
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez gminę Żarki za 2010 r z uwzględnieniem  wyników sprawdzianu uczniów klas VI i egzaminu gimnazjalnego.
12. Informacja uprawnionych podmiotów o analizie oświadczeń majątkowych za 2010 r
13. Interpelacje i wnioski radnych        
14. Sprawy różne,bieżące
15. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Żarkach    


Żarki,dnia 18.10.2011 r.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej mgr Stanisława Nowak


 

18

PAŹ

2011

1102

razy

czytano