Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Protokół z konsultacji społecznej

Protokół z konsultacji społecznej

Poniżej pełna treść protokołu:


PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  projektu „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku”

Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o uchwałę nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Propozycje i uwagi do projektu „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku”, zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 12.10.2011 roku, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Żarki, mogły składać w okresie od 14.10.2011 r. do 31.10.2011 r. za pośrednictwem Formularza uwag do projektu programu zamieszczonego na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

Uwagi i propozycje na formularzu mogły być składane na piśmie droga elektroniczną lub korespondencyjną. W okresie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu.

Wobec powyższego proszę o zaakceptowanie przez Radę Miejską przedstawianego programu współpracy Gminy Żarki w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Żarki, dnia 03.11.2011 roku
Sporządziła: Agnieszka Kot Pomoc administracyjna

07

LIS

2011

1193

razy

czytano