Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej - 25 listopada 2011 r.

Sesja Rady Miejskiej - 25 listopada 2011 r.

Zapraszam do wzięcia udziału w XIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach, która odbędzie się w dniu  25.11. 2011r ,o godz.9.00 w sali narad UMiG Żarki.

Porządek obrad :    
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym oraz  sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzedniej sesji
5.Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na  2012 r,
7.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2012 r
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2012 r
10.Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez ZUK w Żarkach
11.Zatwierdzenie ceny 1 m³ ścieków dowożonych do zlewni przez wozy asenizacyjne
12.Uchwalenie zmian w budżecie gminy
13.Uchwalenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2018
14.Podjęcie uchwały w sprawie kierunków zmian w sieci szkół prowadzonych przez Gminę Żarki
15.Uchwalenie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r
16.Interpelacje i wnioski radnych        
17.Sprawy różne,bieżące
18.Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach    

Zastępca Przewodniczącego Rady Bogusław Kowacki

 

17

LIS

2011

657

razy

czytano