Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Żarkach - 29 grudnia 2011

Sesja Rady Miejskiej w Żarkach - 29 grudnia 2011

Zapraszam do wzięcia udziału w XIV sesji Rady Miejskiej w Żarkach która odbędzie się w dniu 29 grudnia  2011r o godzinie 9.00 w sali narad UMIG Żarki.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym oraz  sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzedniej sesji
5. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
6. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r
7. Uchwalenie zmian w  Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2017
8. Uchwalenie zmian w statucie Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Żarkach
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresów sprawozdawczych do budżetu Gminy Żarki.
10. Uchwalenie zmian w budżecie gminy
11. Uchwalenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2018
12.Uchwalenie budżetu Gminy Żarki na 2012 r
13.Przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018
14.Interpelacje i wnioski radnych        
15.Sprawy różne,bieżące
16.Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Żarkach    
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisława Nowak        

15

GRU

2011

935

razy

czytano