Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zarządzenie nr 79/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 22 grudnia 2011 roku

Zarządzenie nr 79/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 22 grudnia 2011 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanych do klubów sportowych działających na obszarze Gminy Żarki, na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2012.

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i § 4 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 3 Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku. zarządzam co następuje:

 

§ 1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Żarki w 2012 roku.
  2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

  1. Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
    1. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz,
    2. w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń oraz,
    3. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

 

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

23

GRU

2011

974

razy

czytano