Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zarządzenie nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 18 stycznia 2012 roku

Zarządzenie nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na realizacje zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki w 2012 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 15.7.2010 r. Nr 127, poz.857), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku, w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki,
zarządzam co następuje:

 

§ 1

Rozstrzyga się otwarty konkurs wniosków na realizacje zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki w 2012 roku, zgodnie z zestawieniem zbiorczym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

18

STY

2012

946

razy

czytano