Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Żarkach - 27 styczeń 2012, godz. 9.00

Sesja Rady Miejskiej w Żarkach - 27 styczeń 2012, godz. 9.00

Zapraszam do wzięcia udziału w XV sesji Rady Miejskiej w Żarkach,która odbędzie się w dniu  27.01. 2012 r ,o godz.9.00 w sali narad UMiG Żarki.

Porządek obrad:    
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym oraz  sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzedniej sesji
5.Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
6.Podjęcie uchwały w sprawie  nadania i zmiany nazw ulic w Żarkach
7.Uchwalenie zmian w uchwale Nr XXVIII/135/2008 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 26 sierpnia 2008 r w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Żarki do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w przystąpieniu Miasta i Gminy Żarki  do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie  wyznaczenia podmiotu ,któremu zleca się realizację zadań w zakresie pracy z rodziną.
9.Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki
10.Uchwalenie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018
11. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żarki, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Żarki.
12.Interpelacje i wnioski radnych        
13.Sprawy różne,bieżące
14.Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Żarkach
            

Żarki, dnia 19.01.2012r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Stanisława Nowak

 

19

STY

2012

930

razy

czytano