Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zarządzenie nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 25 stycznia 2012 roku.

Zarządzenie nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 25 stycznia 2012 roku.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 11 ust l  i ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.)

zarządzam co następuje:


§1
  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Żarki w roku 2012 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  2. Celem zadania jest wspieranie realizacji zadań publicznych i powierzanie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, umożliwiające powszechny dostęp i uczestnictwo mieszkańców gminy w formach aktywności fizycznej na terenie Gminy Żarki.
  3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr l do zarządzenia.

§2
Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki,
  3. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi finansowo-budżetowemu.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

25

STY

2012

1007

razy

czytano