Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zarządzenie nr 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 28 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Żarki w roku 2012.

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust l i 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku, zmienionej Uchwałą Nr XIV/96/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 grudnia 2011 roku, zarządzam co następuje:

 

§1.

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Żarki w roku 2012 rok zgodnie z zestawieniem zbiorczym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2.

Wykonanie powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

01

MAR

2012

892

razy

czytano