Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Żarkach - 22 marca, godz. 9.00.

Sesja Rady Miejskiej w Żarkach - 22 marca, godz. 9.00.

Zapraszam  do wzięcia udziału w XVII sesji Rady Miejskiej w Żarkach, która odbędzie się w dniu  22.03. 2012 r ,o godz.9.00 w sali narad UMiG Żarki.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzedniej sesji
5.Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
6. Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki
7. Uchwalenie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018
8.Uchwalenie  regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Żarki dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
9.Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zasad  zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez SP ZOZ Żarki
10. Uchwalenie Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarki
11.Sprawozdanie z działalności MGOPS w Żarkach za 2011r
12.Interpelacje i wnioski radnych     
13.Sprawy różne,bieżące
14.Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Żarkach

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Kowacki

12

MAR

2012

877

razy

czytano