Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Postanowienie Nr X/2007 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 19 września 2007 roku.

Postanowienie Nr X/2007 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 19 września 2007 roku.

w sprawie: zwołania X sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. z 2001r, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm/ - p o s t a n a w i a m:

I. Zwołać na dzień 28 września 2007r, o godzinie 9 .. w sali narad UMIG Żarki X sesję Rady Miejskiej w Żarkach z następującym, proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków z budżetu gminy planowanych na realizację programów operacyjnych.
 7. Uchwalenia zmian w budżecie gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla gminy powiatu częstochowskiego z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Myszkowskim, Miastem Myszków, Gmina Niegowa, Gminą Poraj, Gmina i Miastem Koziegłowy w celu realizacji projektu pn. ”e-Myszkovia”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 11. Wybory ławników.
 12. Analiza informacji o realizacji budżetu gminy Żarki za I półrocze br.
 13. Sprawy różne, bieżące.
 14. Interpelacje i wnioski.
 15. Zamknięcie obrad X sesji.-

21

WRZ

2007

1278

razy

czytano