Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej - 25 kwiecień, godz. 14.00

Sesja Rady Miejskiej - 25 kwiecień, godz. 14.00

Zapraszam do wzięcia udziału w XVIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach, która odbędzie się w dniu  25.04. 2012 r ,o godz.14.00 w sali narad UMiG Żarki.

Porządek obrad: 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym oraz  sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzedniej sesji
5.Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
6.Interpelacje i wnioski
7. Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki
8.Uchwalenie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018
9.Uchwalenie zmian w uchwale Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 marca 2007 r w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz poboru opłat przez inkasentów, ustalenia zasad i terminu rozliczania oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10.Uchwalenie zmian  w uchwale Nr  II/6/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 14 grudnia 2010 r w sprawie określenia liczby członków w stałych komisjach Rady oraz ustalenia ich składów osobowych.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z apelem o przyznanie Telewizji Trwam koncesji na nadawanie na multipleksie cyfrowym.
12.Podjęcie  uchwały w sprawie zaopiniowania Planu Ochrony Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd"
13.Informacja Komendanta Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu myszkowskiego oraz planowanych zmian w strukturze organizacyjnej oraz funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji
14.Sprawozdanie z działalności ŚDS w Żarkach za 2011r  
15.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
16.Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Żarki
17.Sprawy różne,bieżące
18.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski
19.Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach


Żarki,dnia 17.04.2012 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Jakóbczak

18

KWI

2012

1109

razy

czytano