Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

UWAGA! Wnioski o zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego - do 15 czerwca.

UWAGA! Wnioski o zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego - do 15 czerwca.

Osoby zainteresowane zmianą przeznaczenia działek mają prawo składać wnioski w zakresie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego jeszcze przez blisko dwa tygodnie. Jest to możliwe na podstawie obwieszczenia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego. 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do 15 czerwca 2012 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Wnioski mogą być składane:

w formie pisemnej do Urzędu Miasta i Gminy Żarki, 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17;

ustnie do protokołu w Referacie Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy  Żarki, 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17;

za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: poczta@umigzarki.pl
 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Żarki.  


Poniżej treść obwieszczenia:


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszar miasta i gminy Żarki w granicach administracyjnych

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarkach następujących uchwał:
Nr XV/102/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Kotowice;
Nr XV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Suliszowice;
Nr XV/104/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Czatachowa;
Nr XV/105/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Wysoka Lelowska;
Nr XV/106/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru miasta Żarki;
Nr XV/107/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Jaworznik;
Nr XV/108/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Zaborze:
Nr XV/109/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectw Ostrów i Przybynów;
Nr XV/110/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectw Jaroszów i Zawada.
 
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do 15 czerwca 2012 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Wnioski mogą być składane:
w formie pisemnej do Urzędu Miasta i Gminy Żarki, 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17;
ustnie do protokołu w Referacie Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy  Żarki, 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17;
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: poczta@umigzarki.pl
 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Żarki.  
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŻARKI
Klemens Podlejski
 
 

04

CZE

2012

1397

razy

czytano