Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Z a r z ą d z e n i e Nr 34/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie : przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Z a r z ą d z e n i e Nr 34/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie : przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Z a r z ą d z e n i e  Nr  34/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki  z dnia 5 czerwca  2012 roku  w sprawie : przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii w sprawie nadania „ Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żarkach 


Na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ) i § 4 Uchwały nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej w Żarkach  z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania 
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  zarządzam co następuje :

§ 1
Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących  wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Żarkach,   który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 05.06.2012 r. do 15.06.2012 r.

§ 3
Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach biuletynu informacji publicznej Gminy Żarki, na stronie internetowej Gminy Żarki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki treści  niniejszego zarządzenia 

§ 4
Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści wymienionego w § 1 projektu uchwały 

§ 5 
Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach lub przekazać drogą elektroniczną na adres : sekretariat@umigzarki.pl w terminie określonym w §  2.
§ 6
Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
05

CZE

2012

1170

razy

czytano