Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Żarkach - 22 czerwca, godz. 11.30

Sesja Rady Miejskiej w Żarkach - 22 czerwca, godz. 11.30

Zapraszamy do udziału w Sesji Rady Miejskiej w Żarkach. Pełna treść postanowienia poniżej:

Postanowienie Nr 20/2012 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z  dnia 11 czerwca  2012 r w  sprawie: zwołania XX sesji Rady Miejskiej w Żarkach 

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.z 2001r, Nr 142,poz.1591ze zm/- p o s t a n a w i a m:

Zwołać na dzień 22 czerwca 2012  r  o godzinie 11.30  w sali narad UMIG Żarki XX sesję Rady Miejskiej w Żarkach z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym oraz  sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzedniej sesji
5.Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
6.Interpelacje i wnioski
7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarki za 2011 r
 7.1.Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarki wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Żarki
7.2.Przedstawienie  uchwały Nr 4100/VI/91/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r VI Składu Orzekającego RIO w Katowice w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
7.3.Przedstawienie opinii o wykonaniu budżetu gminy Żarki  i wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 16 maja 2012r oraz uchwały RIO w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej.
7.4.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarki za 2011 r
7.5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Żarki za 2011rok
9.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu SPZOZ Żarki
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składnika aktywów trwałych-aparatu do badań ultrasonograficznych typ "LOGIQ CX 200" przez SPZOZ Żarki
11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach
12.Sprawy różne, bieżące
13.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski
14.Zamknięcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Żarkach

 Przewodniczący Rady Miejskiej 
        mgr Andrzej Jakóbczak

12

CZE

2012

1165

razy

czytano