Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zarządzenie nr 48 2012 Burmistrz Miasta i Gminy Żarki z dnia 3 sierpnia 2012 roku

Zarządzenie nr 48 2012 Burmistrz Miasta i Gminy Żarki z dnia 3 sierpnia 2012 roku

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234,  poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/85/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku, zmienionej Uchwałą Nr XIV/96/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 grudnia 2011 roku

 

zarządzam co następuje:

 

§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Żarki w roku 2012 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Celem zadania jest wspieranie realizacji zadań publicznych i powierzanie realizacji zadań publicznych z  zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§2.

Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

  • w Biuletynie Informacji publicznej,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki  

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi finansowo-budżetowemu.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załączniki

rozporzadzenie_ministra_pracy_z33.pdf (rozmiar: 601.39 KB) pobierz

zal_nr1_zarzadzenie_48_2012.pdf (rozmiar: 205.36 KB) pobierz

03

SIE

2012

1156

razy

czytano