Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Nabór - kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach.

Nabór - kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki  ogłasza nabór na wolne stanowisko  Kierownika Zakładu Usług Komunalnych  w Żarkach  z siedzibą w Żarkach ul Leśniowska 55

1.Wymagania niezbędne


- obywatelstwo polskie
-  wykształcenie wyższe 
-  minimum pięcioletni staż pracy tym przynajmniej  dwuletni na stanowisku kierowniczym 
-  brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
   przestępstwo skarbowe
-  korzystanie z pełni praw publicznych
- nieposzlakowana opinia
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na danym stanowisku

2. Wymagania  dodatkowe


-  znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, znajomość przepisów prawnych w zakresie zamówień publicznych, finansów publicznych, ustawy o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, kodeksu  postępowania administracyjnego
-  dysponowanie wiedzą techniczną w zakresie eksploatacji sieci wodociągowej , sieci
     kanalizacyjnej oraz eksploatacji oczyszczalni ścieków  
-   doświadczenie w zakresie zarządzenia zasobami ludzkimi  
-  obsługa programów komputerowych – środowisko Windows , pakiet MS Office
-   prawo jazdy kategorii B

3.Zakres zadań wykonywanych zadań na stanowisku pracy

 
- kierowanie bieżącą działalnością Zakładu i reprezentowanie go  na zewnątrz
- zarządzanie gospodarką wodno- ściekową w gminie
- rozporządzanie środkami finansowymi Zakładu  w  ramach udzielonego pełnomocnictwa
- przygotowanie budżetu gminy w części dotyczącej  działalności  Zakładu
- współpraca z Burmistrze,  Radą Miejską oraz innymi jednostkami organizacyjnymi gminy


4. Warunki pracy: praca na pełny etat, 40 godzinna norma tygodniowa w pięciodniowym  tygodniu pracy. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na uciążliwe i  szkodliwe warunki pracy .
  
5. Informacja: w miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia o naborze (lipiec   2012 r.) wskaźnik zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych w Zakładzie,  Usług Komunalnych w Żarkach  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i  społecznej jest mniejszy niż  6 %.


Wymagane dokumenty :

-  kwestionariusz osobowy
-  CV z informacja o wykształceniu i opisem dotychczasowego  zatrudnienia
- kserokopie dokumentów  potwierdzające wykształcenie
 - kserokopie dokumentów potwierdzające  staż pracy i doświadczenie zawodowe
-  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach
-  kserokopia dowodu osobistego 
- kserokopia prawa jazdy kategorii B
 - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym  pracę na stanowisku
   kierownika Zakładu Usług Komunalnych
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - oświadczenie o nie skazaniu  prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
    umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe
 - kserokopia książeczki wojskowej
- oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
   rekrutacji opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych   ( t. j. z 2002 r Nr 101 , poz.926 ze zm.)  oraz ustawa z dnia 22 listopada 2008 roku ( Dz. U. Nr  223 poz.1458 ze zm ).

                                                          
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „Nabór na stanowisko  „ Kierownika Zakładu Usług Komunalnych  w Żarkach” należy składać  w sekretariacie  Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach w terminie do 10 września 2012 roku do godziny 15.30.

Dokumenty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane .

O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu kandydaci zostaną powiadomieni   indywidualnie.

Kwestionariusz osobowy można uzyskać w Sekretariacie Urzędu  lub na stronie
internetowej umigzarki.pl.

28.08.2012
Burmistrz Miasta i Gminy Żarki
Klemens Podlejski
 

28

SIE

2012

1498

razy

czytano