Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 25 września 2012 roku

Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 25 września 2012 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki.

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt zmiany Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki. 
 
§ 2.
Treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych wraz z określeniem sposobu ich przeprowadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Projekt zmiany Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4.
Formularz konsultacji projektu zmiany Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach 
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

25

WRZ

2012

1222

razy

czytano