Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Zarządzenie Nr 68/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 25 września 2012 roku

Zarządzenie Nr 68/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 25 września 2012 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku”.

 
 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przedmiotem konsultacji społecznych jest „Program współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku”.
 
§ 2.
Treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych wraz z określeniem sposobu ich przeprowadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 4.
Formularz konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku”, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

25

WRZ

2012

1006

razy

czytano