Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  projektu „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku”.

Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz postanowienia Uchwały nr XLII/280/2010 Rady miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Propozycje i uwagi do projektu „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku”, zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 25 września 2012 roku, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Żarki, mogły składać w okresie od 26 września 2012 r. do 12 października 2012 r. za pośrednictwem Formularza uwag do projektu programu zamieszczonego na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Żarki.
 

Uwagi i propozycje na formularzu mogły być składane na piśmie drogą elektroniczną lub korespondencyjną. W okresie konsultacji nie zgłoszono żadnych  uwag do projektu.

Wobec powyższego proszę o zaakceptowanie przez Radę Miejską przedstawianego programu współpracy Gminy Żarki w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Sporządziła:
Agnieszka Skorupa
podinspektor ds. księgowości budżetowej
 

22

PAŹ

2012

986

razy

czytano