Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zarządzenie nr 81/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 19 grudnia 2012 roku

Zarządzenie nr 81/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanych do klubów sportowych działających na obszarze Gminy Żarki, na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2013.

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i § 4 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 3 Uchwały  Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2011 r. Nr 28 poz. 536 z późn. zm.)

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Żarki w 2013 roku.
  2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

  1. Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
    1. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz,
    2. w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń oraz,
    3. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi finansowo-budżetowemu.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

20

GRU

2012

1196

razy

czytano