Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Zarządzenie nr 82/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 19 grudnia 2012 roku.

Zarządzenie nr 82/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 19 grudnia 2012 roku.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 11 ust l  i ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
zarządzam co następuje:
 

§1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanegoz realizacją zadań Gminy Żarki w roku 2013 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania 
    i upowszechniania kultury fizycznej.
  2. Celem zadania jest wspieranie realizacji zadań publicznych i powierzanie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, umożliwiające powszechny dostęp i uczestnictwo mieszkańców gminy w formach aktywności fizycznej na terenie Gminy Żarki.
  3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr l do zarządzenia.

 

§2.

Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki,
  3. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi finansowo-budżetowemu.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

20

GRU

2012

1378

razy

czytano