Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zarządzenie nr 3/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki

Zarządzenie nr 3/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki

Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na realizacje zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki w 2013 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 15.7.2010 r. Nr 127, poz.857), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały  Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Ślą.
z 2011 r. Nr 28 poz. 536 z późn. zm.), w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Zarki,  zarządzam co następuje:
 

§1.
Rozstrzyga się otwarty konkurs wniosków na realizacje zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki w 2013 roku, zgodnie z zestawieniem zbiorczym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.
Wykonanie powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy
 

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 

17

STY

2013

1296

razy

czytano