Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Zarządznie nr 6 z 2013 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Zarządznie nr 6 z 2013 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie nr 6/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Żarki w roku 2013.

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust l i 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/175/2012 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku,
zarządzam co następuje:
§1.

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Żarki w 2013 roku, zgodnie
z zestawieniem zbiorczym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2.

Wykonanie powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy
§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 

Załącznik poniżej.

28

STY

2013

1259

razy

czytano