Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Samorządy niezadowolone z wdrażania tzw. schetynówek.

Samorządy niezadowolone z wdrażania tzw. schetynówek.

Burmistrz Żarek Klemens Podlejski poparł stanowisko odnoszące się do wdrażania Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Stanowisko zostało podjęte w czasie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Kaletach. Gminy i powiaty nie są zadowolone z procedury wdrażania programu. W wyniku zmian dofinansowanie na ul. Ogrodową straciła również Gmina Żarki. Pisma ze stanowiskiem zostaną przesłane do parlamentarzystów, Rady Ministrów, wojewody. Poniżej pełna treść  stanowiska w sprawie sposobu i trybu wdrażania Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

"Konwent Wójtów i Burmistrzów wyraża zdecydowany sprzeciw wobec sytuacji, jaka zaistniała w związku z wdrażaniem Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Za wysoce niestosowane i szkodliwe uważamy zmianę zasad finansowania programu i wprowadzanie dodatkowych naborów uzupełniających w trakcie już trwającego konkursu. Praktyka ta jest mocno krzywdząca i podważa zaufanie samorządów powiatowych i gminnych w stosunku do działań Rady Ministrów. Komplikuje planowanie budżetowe i niweczy działania podjęte przez jst  w kierunku przebudowy dróg lokalnych.


Gminy i Powiaty najbardziej zainteresowane programem i przygotowane do wdrażania zadań z zakresu przebudowy dróg złożyły wniosek w konkursie do końca września 2012 roku planując wykonanie zadania w roku 2013. Po rozstrzygnięciu konkursu okazało się, iż pula środków w województwie śląskim wystarczy dla wszystkich, którzy złożyli aplikacje  w terminie. Szereg gmin i powiatów, które znalazły się na pierwszej liście rankingowej do dofinansowania w ciągu ostatnich trzech miesięcy podjęło stosowane i zawansowane działania w celu realizacji zadań. Odpowiednie zapisy znalazły się w budżetach, przystąpiono do wykupu terenów, poinformowano mieszkańców o uzyskanym dofinansowaniu.
 

Tymczasem uchwalone przez Radę Ministrów zmiany, polegające na zmniejszeniu  o połowę puli środków przeznaczonych na dotacje w ramach Programu, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu dotacji do wysokości 50% wartości zadania podjęte w uchwale Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 roku sprawiły, iż znaczna część gmin i powiatów utraciła dofinansowanie, chociaż spełniła wszystkie wymagania konkursowe i postępowała zgodnie z zaleceniami wynikającymi z narodowego programu.

Ostateczna lista rankingowa gmin i powiatów w województwie śląskim, które zakwalifikowały się do skorzystania z dofinansowania w ramach narodowego programu, została opublikowana w dniu 15 stycznia 2013 roku i obejmuje wnioski złożone w naborze trwającym do 30 września 2012 r. jak i naborze uzupełniającym, trwającym do 20 grudnia 2012 roku. Zaskoczenie w samorządach było olbrzymie po ukazaniu się drugiej i ostatecznej listy rankingowej, ponieważ  zmiana zasad finansowania programu w 2013 roku, w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 roku zmieniającą uchwałę  w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” sprawiła, iż ponad 2/3 zgłoszonych zadań inwestycyjnych na drogach gminnych i powiatowych nie otrzyma dofinansowania.


Uchwalone przez Radę Ministrów zmiany, polegające na zmniejszeniu o połowę puli środków przeznaczonych na dotacje w ramach Programu, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu dotacji do wysokości 50% wartości zadania, uderzają przede wszystkim w te samorządy, które znalazły się na wysokich pozycjach listy rankingowej, jednakże tuż poza dostępną alokacją. Decyzja rządu zmniejszająca o połowę kwotę dotacji i zmieniająca poziom dofinansowania już w czasie trwania konkursu, po ogłoszeniu wstępnych list spowodowała, iż wiele samorządów utraciło szansę na otrzymanie dofinansowania z programu, w tym m.in. Gminy Myszków, Koziegłowy, Kłomnice, Knurów, Psary, Jaworzno, Lelów, Żarki. Na zagrożonej pozycji znalazły się również powiaty m.in.: bieruńsko-lędziński, bielski, gliwicki, myszkowski.


Od lat samorządy są przyzwyczajane przez stronę rządową do faktu, iż otrzymują nowe obowiązki, a nie otrzymują na ich realizację środków finansowych. Z wielką przykrością samorządowcy przyjęli kolejny cios ze strony Rady Ministrów. W ramach wdrażania sztandarowego programu rządowego zmiana zasad dofinansowania i nabór uzupełniający sprawiły, iż ponad 2/3 zgłoszonych zadań inwestycyjnych przez na drogach gminnych i powiatowych w województwie śląskim nie otrzyma dofinansowania. Jest to dalece szkodliwa sytuacja, stawiająca szereg gmin i powiatów w bardzo trudnym położeniu. Działanie Rady Ministrów podważają autorytet Państwa, budzą niepokój mieszkańców najbardziej zainteresowanych realizacją inwestycji z zakresu modernizacji dróg lokalnych.


Niezrozumiałe pozostaje uzasadnienie przedstawione przez Radę Ministrów do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, w którym to uzasadnieniu znalazł się zapis: „(…) Celem proponowanej zmiany jest zapewnienie pełnego wykorzystania środków budżetu państwa, przeznaczonych na dotacje celowe w latach 2013-2015, dzięki korzystniejszym dla beneficjentów zasadom dofinansowania zadań z budżetu państwa, które stymulować będą zwiększenie uczestnictwa
w programie jednostek samorządu terytorialnego, w tym jednostek o słabszym potencjale inwestycyjnym. (…)”.

Zmiana zasad spowodowała sytuację odwrotną.  Zwiększenie procentowego udziału dotacji z budżetu państwa w finansowaniu zadań, przy jednoczesnym zmniejszeniu  o połowę łącznej kwoty wydatków z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację programu w 2013 roku z pewnością nie wpłynie na zwiększenie uczestnictwa w programie jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzona zmiana wywoła przeciwny skutek, wsparciem zostanie objęta mniejsza liczba zadań. Tak kontrowersyjne działania Rady Ministrów w żadnym wypadku nie pomagają gminom i powiatom, które bez wsparcia finansowego w ramach programu nie są w stanie zrealizować zaplanowanych zadań."


 

12

LUT

2013

1415

razy

czytano