Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Nowe zasady gospodarowania odpadami w Gminie Żarki

Nowe zasady gospodarowania odpadami w Gminie Żarki

Od 1 lipca 2013r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami obejmujący nieruchomości zamieszkałe z wymogiem stosowania segregacji. Gmina Żarki w drodze przetargu wybierze firmę, który będzie odbierać następujące odpady:

1. Odpady segregowane: papier i karton w niebieskim worku, szkło w zielonym worku, tworzywa sztuczne, plastik, metal w żółtym worku, bioodpady w brązowym worku, pozostałe odpady niesegregowane w szarym pojemniku. W zabudowie wielorodzinnej zamiast worków stosowane będą pojemniki w wyżej wymienionych kolorach. Odbiór odpadów raz w miesiącu.
2. Zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny, zużyte akumulatory, odpady   wielkogabarytowe. Odbiór 2 razy w roku w ramach objazdowej zbiórki ulicznej.
3. Zużyte baterie, małe akumulatory, przeterminowane leki właściciele nieruchomości składać będą w wyznaczonych punktach zbiórki.
4. Odpady zielone, odpady z remontów nie wymagających pozwolenia budowlanego. Odbiór na wcześniejsze zgłoszenie właściciela.

Co powinien zrobić właściciel nieruchomości?
1.    Sprawdzić termin wypowiedzenia umowy z firmą zajmującą się dotychczas odbiorem odpadów komunalnych.
2.    Wypowiedzieć umowę (wzór w załączeniu) i wysłać w takim terminie, aby od 01.07. 2013 r. umowa była nieaktualna.
3.    Złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.

Skąd wziąć deklarację?
- Deklaracja będzie dostarczana z UMIG do właścicieli nieruchomości w najbliższym czasie

- Pobrać ze strony: https://zarki.eboi.pl/Procedure/Details/f29fe924-d740-4792-a3b1-69e442bb090a

UWAGA:
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany wypełnić deklarację i złożyć ją w UMIG. Jeżeli właściciel nieruchomości nie zamieszkuje na niej, to deklarację zobowiązany jest złożyć zamieszkały  użytkownik.

WAŻNE: Odpady z nieruchomości niezamieszkałych odbierane będą nadal przez firmę, z którą właściciel ma podpisaną umowę z obowiązkową segregacją.

INFORMACJE: UMIG Żarki, tel. 34 314 80 36 w.41, pokój nr 5

Szczegółowe regulacje są zawarte w uchwałach Rady Miejskiej w Żarkach:

Uchwała Nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki https://zarki.eboi.pl/Procedure/Details/f63b015a-0fa8-4701-972d-39097ad323ed

UCHWAŁA NR XXVII/189/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 30.01.2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości http://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/2746

UCHWAŁA NR XXVII/190/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 30.01.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/2747

UCHWAŁA NR XXVII/191/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. http://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/2748

UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 30.01.2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/2749

UCHWAŁA NR XXVII/193/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 30.01.2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/2750

18

LUT

2013

5549

razy

czytano