Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Postanowienie Nr XIII/2007 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 11 grudnia 2007 roku.

Postanowienie Nr XIII/2007 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 11 grudnia 2007 roku.

w sprawie: zwołania XIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach.

Na podstawie art.20ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.z 2001r, Nr 142,poz.1591ze zm/- p o s t a n a w i a m :

I. Zwołać na dzień 28 grudnia 2007 r o godzinie 9.00. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Żarki XIII sesje Rady Miejskiej w Żarkach z następującym, proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Ostrów i Przybynów.
 7. Uchwalenie budżetu gminy Żarki na 2008 r.
 8. Uchwalenie zmian w budżecie gminy w br.
 9. Uchwalenie zmian w planie finansowym ZUK Żarki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska sportowego przy ul. Ofiar Katynia” i zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 11. Uchwalenie Programu współpracy gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 r.
 12. Sprawy różne, bieżące.
 13. Interpelacje i wnioski.
 14. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach.

13

GRU

2007

1164

razy

czytano